O książce

Ekonomika, zeszyt ćwiczeń, cz. 1

Zawiera ok. 270 zadań dla technika ekonomisty
praca zbiorowa: Marian Pietraszewski, Krzysztof Potoczny, Marzena Frąckowiak, Radosław Repetowski, Sylwia Świdzińska-Jachna
Wyd. 1, 2009
ISBN 978-83-61249-30-6, ss. 128

Cena: 9,00 zł

Zamów pisząc e-meila na adres: poczta@pracowniapersonalna.eu

Koszt wysyłki: 15,00 zł (w komplecie z Ekonomika, podręcznik, cz. 1)

Spis treści:

Zeszyt ćwiczeń część 1 jest dostosowany do podręcznika Ekonomika część 1, który został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Nr dopuszczenia podręcznika 17/2009.

Główne treści zeszytu ćwiczeń:

 1. 1. Normy regulujące współżycie międzyludzkie
  1. 1.1. Normy prawne i moralne
  2. 1.2. Reguły obyczajowe i kultura dnia codziennego
  3. 1.3. Poszanowanie godności człowieka
  4. 1.4. Zwroty grzecznościowe
  5. 1.5. Kultura pracy oraz zwyczaje w kraju i za granicą
 2. 2. Wizerunek pracownika
  1. 2.1. Elegancja a moda
  2. 2.2. Higiena osobista
  3. 2.3. Ubiór i zasady jego doboru
  4. 2.4. Wygląd zewnętrzny
 3. 3. Stosunki interpersonalne
  1. 3.1. Kultura osobista i zachowanie w sytuacjach zawodowych
  2. 3.2. Skuteczna komunikacja a błędy komunikacyjne
  3. 3.3. Uznanie i szacunek w kontaktach ze współpracownikami i klientami. Zasady pracy w grupie
  4. 3.4. Techniki asertywności i kontrolowanie emocji
  5. 3.5. Redukowanie stresu w pracy zawodowej
  6. 3.6. Sztuka skutecznych negocjacji
  7. 3.7. Sztuka rozwiązywania konfliktów
  8. 3.8. Etyka zawodowa
 4. 4. Samoocena
  1. 4.1. Cechy osobowości pracownika
  2. 4.2. Analiza SWOT cech osobowości jako element doskonalenia zawodowego
  3. 4.3. Analiza SWOT w celach zawodowych
  4. 4.4. Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika
 5. 5. Działalność produkcyjna, handlowa, usługowa
  1. 5.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstw
  2. 5.2. Elementy otoczenia przedsiębiorstw
  3. 5.3. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowo-towarowa przedsiębiorstw
  4. 5.4. Produkcja wyrobów i ich zbyt
  5. 5.5. Działalność handlowa
  6. 5.6. Działalność usługowa
 6. 6. Gospodarowanie zasobami majątkowymi
  1. 6.1. Zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej
  2. 6.2. Charakterystyka aktywów trwałych
  3. 6.3. Aktywa obrotowe
  4. 6.4. Papiery wartościowe
  5. 6.5. Kapitały przedsiębiorstwa
  6. 6.6. Kredyty bankowe i pożyczki
 7. 7. Zarządzanie jednostką organizacyjną
  1. 7.1. Istota i funkcje zarządzania
  2. 7.2. Obszary zarządzania
  3. 7.3. Koncepcje i techniki zarządzania
  4. 7.4. Systemy zarządzania
  5. 7.5. Menedżer jako osoba zarządzająca przedsiębiorstwem
  6. 7.6. Kontrola w procesie zarządzania
  7. 7.7. Kultura organizacyjna
 8. 8. Planowanie i organizowanie działalności jednostki organizacyjnej
  1. 8.1. Zasady i metody planowania
  2. 8.2. Planowanie rzeczowe
  3. 8.3. Planowanie finansowe
  4. 8.4. Biznesplan
  5. 8.5. Podział i organizacja pracy
  6. 8.6. Struktury organizacyjne

« Wróć do spisu publikacji