O książce

Ekonomika, podręcznik, cz. 1

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista dla techników i szkół policealnych
zgodny z programem dla technika ekonomisty 341[02]/MEN/2008.05.20
praca zbiorowa: Marian Pietraszewski, Krzysztof Potoczny, Stanisław Chudy, Marzena Frąckowiak, Radosław Repetowski, Sylwia Świdzińska-Jachna
Wydanie 1, 2009
ISBN 978-83-61249-27-6, ss. 392, Nr dopuszczenia: 17/2009

Cena: 24,00 zł

Zamów pisząc e-meila na adres: poczta@pracowniapersonalna.eu

Koszt wysyłki: 15,00 zł (w komplecie z Ekonomika, zeszyt ćwiczeń, cz. 1)

Spis treści:

Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty, nr 341[02]/MEN/2008.05.20. W podręczniku cz. 1 omówiono: normy regulujące współżycie międzyludzkie, wizerunek pracownika, stosunki interpersonalne, samoocenę, a także działalność produkcyjną, handlową i usługową, gospodarowanie zasobami majątkowymi oraz zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizowanie jej działalności. Każdy rozdział kończy się zadaniami do przemyślenia i dyskusji.

Główne treści podręcznika:

 1. 1. Normy regulujące współżycie międzyludzkie
  1. 1.1. Normy prawne i moralne
  2. 1.2. Reguły obyczajowe i kultura dnia codziennego
  3. 1.3. Poszanowanie godności człowieka
  4. 1.4. Zwroty grzecznościowe
  5. 1.5. Kultura pracy oraz zwyczaje w kraju i za granicą
 2. 2. Wizerunek pracownika
  1. 2.1. Elegancja a moda
  2. 2.2. Higiena osobista
  3. 2.3. Ubiór i zasady jego doboru
  4. 2.4. Wygląd zewnętrzny
 3. 3. Stosunki interpersonalne
  1. 3.1. Kultura osobista i zachowanie w sytuacjach zawodowych
  2. 3.2. Skuteczna komunikacja a błędy komunikacyjne
  3. 3.3. Uznanie i szacunek w kontaktach ze współpracownikami i klientami. Zasady pracy w grupie
  4. 3.4. Techniki asertywności i kontrolowanie emocji
  5. 3.5. Redukowanie stresu w pracy zawodowej
  6. 3.6. Sztuka skutecznych negocjacji
  7. 3.7. Sztuka rozwiązywania konfliktów
  8. 3.8. Etyka zawodowa
 4. 4. Samoocena
  1. 4.1. Cechy osobowości pracownika
  2. 4.2. Analiza SWOT cech osobowości jako element doskonalenia zawodowego
  3. 4.3. Analiza SWOT w celach zawodowych
  4. 4.4. Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika
 5. 5. Działalność produkcyjna, handlowa, usługowa
  1. 5.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstw
  2. 5.2. Elementy otoczenia przedsiębiorstw
  3. 5.3. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowo-towarowa przedsiębiorstw
  4. 5.4. Produkcja wyrobów i ich zbyt
  5. 5.5. Działalność handlowa
  6. 5.6. Działalność usługowa
 6. 6. Gospodarowanie zasobami majątkowymi
  1. 6.1. Zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej
  2. 6.2. Charakterystyka aktywów trwałych
  3. 6.3. Aktywa obrotowe
  4. 6.4. Papiery wartościowe
  5. 6.5. Kapitały przedsiębiorstwa
  6. 6.6. Kredyty bankowe i pożyczki
 7. 7. Zarządzanie jednostką organizacyjną
  1. 7.1. Istota i funkcje zarządzania
  2. 7.2. Obszary zarządzania
  3. 7.3. Koncepcje i techniki zarządzania
  4. 7.4. Systemy zarządzania
  5. 7.5. Menedżer jako osoba zarządzająca przedsiębiorstwem
  6. 7.6. Kontrola w procesie zarządzania
  7. 7.7. Kultura organizacyjna
 8. 8. Planowanie i organizowanie działalności jednostki organizacyjnej
  1. 8.1. Zasady i metody planowania
  2. 8.2. Planowanie rzeczowe
  3. 8.3. Planowanie finansowe
  4. 8.4. Biznesplan
  5. 8.5. Podział i organizacja pracy
  6. 8.6. Struktury organizacyjne

« Wróć do spisu publikacji