Regulamin szkoleń

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

I. ORGANIZACJA I SZKOLENIA

 1. Firma Pracownia Inżynierii Personalnej Marzena Frąckowiak-Świtkowska reprezentowana przez Marzenę Frąckowiak –Świtkowską zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli – organizacją szkoleń, warsztatów, wykładów, konferencji dla nauczycieli.
 2. Organizator realizuje szkolenia, warsztaty, wykłady, konferencje. Odbiorcami usług edukacyjnych są dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele szkół i przedszkoli.
 3. Szkolenia realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi poza udziałem w szkoleniu: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz wsparcie trenera również po zakończonym szkoleniu (możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mailowego).
 6. Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia (o ile oferta nie stanowi inaczej): transportu oraz usług noclegowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji.
 8. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za organizowane szkolenia jeśli oferta nie stanowi inaczej jest: Marzena Frąckowiak –Świtkowska.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy www.pracowniapersonalna.eu, działań marketingowo – promocyjnych oraz poprzez telemarketing.
 2. Zamówienie usługi edukacyjnej odbywa się telefonicznie pod numerem firmy 503-051-746 lub poprzez wysłanie e-maila na adres firmy: poczta@ pracowniapersonalna.eu i uzyskanie potwierdzenia z tego adresu. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i anulowanie zajęć edukacyjnych jest Marzena Frąckowiak –Świtkowska.
 3. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Zamawiający może dokonać telefonicznie lub pisemnie - e-miałem na adres firmy, podany powyżej w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Rezygnacja ze szkolenia nie wiąże się z żadnymi opłatami dla Zamawiającego. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów szkolenia.
 4. Terminem rezygnacji jest data zgłoszenia telefonicznego lub wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia jej otrzymania przez Organizatora.
 5. W każdym momencie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
 8. Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 9. W przypadku odwołania szkolenia przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.

III. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Aktualne ceny szkoleń, coachingów i tutoringów znajdują się na stronie internetowej firmy www.pracowniapersonalna.eu
 2. Płatność za szkolenie należy dokonać po zajęciach na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego, w terminie określonym na fakturze. Istnieje możliwość dokonania przedpłaty, płatności gotówką w dniu szkolenia lub wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
 3. Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji zniżek. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
 4. Faktura za szkolenie, warsztaty, wykłady, konferencje przesyłana jest do Zamawiającego w wersji elektronicznej. Certyfikat jest wręczany uczestnikowi na koniec szkolenia. W przypadku gdy uczestnik nie odbierze certyfikatu podczas szkolenia zostanie on wysłany na adres Zamawiającego.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Marzena Frąckowiak-Świtkowska Pracownia Inżynierii Personalnej, ul. Św. Szczepana 5/1, 61-465 Poznań, NIP 7831303853, REGON 300163276.
 2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Marzena Frąckowiak-Świtkowska Pracownia Inżynierii Personalnej zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 4. Dane osobowe zbierane w Formularzu Kontaktowym (Imię i nazwisko, adres email) zbierane są w celu nawiązania kontaktu zwrotnego z nadawcą wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Zbieramy również dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną pracowniapersonalna.eu.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Marzena Frąckowiak-Świtkowska Pracownia Inżynierii Personalnej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio: do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Marzena Frąckowiak-Świtkowska Pracownia Inżynierii Personalnej jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych

V. REKLAMACJE

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Pracowni Inżynierii Personalnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Poznań, dnia 26 sierpnia 2019.