Statut firmy Pracownia Inżynierii Personalnej z siedzibą w Poznaniu zwanej dalej Firmą.

Podstawa prawna

§ 1

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, poz.).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 roku, Nr 137, poz. 1304)
 • Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz.U. 2019 poz. 1653) – wejście w życie 1.09.2019 r. Na podstawie art. 70d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
 • Niniejszy Statut
 • Nazwa, organ założycielski i prowadzący oraz siedziba Firmy

  § 2

 • Firma nosi nazwę: Pracownia Inżynierii Personalnej Marzena Frąckowiak -Świtkowska
 • Jednostką prowadzącą Firmę jest właściciel - Marzena Frąckowiak –Świtkowska, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, NIP:783-130-38-53, REGON: 300163276.
 • Główna siedzibą Firmy jest przy ul. Św. Szczepana 5/1 w Poznaniu.
 • Firma Pracownia Inżynierii Personalnej działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Na terenie swojej działalności Firma może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.
 • Cel, zadania i formy realizacji

  § 3

  Celem Firmy jest zapewnienie nauczycielom, dyrektorom szkół i przedszkoli, uczniom oraz firmom i instytucjom oraz osobom dorosłym kompleksowych usług szkoleniowych realizowanych przez trenerów i ekspertów – praktyków. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach popartych praktyką i literaturą fachową.

  § 4

  Wyżej wymieniona Firma spełnia następujące zadania:

 • Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Organizacja nauczania w formach pozaszkolnych, w systemie samokształcenia w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w niżej wymienionych dziedzinach i obszarach oraz na różnych poziomach.
 • Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia - rozwijania i doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli.
 • Dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry trenerskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe.
 • Dbanie o ustawiczny rozwój kadry trenerskiej poprzez organizowanie cyklicznych superwizji rozwojowych dla trenerów.
 • Wdrażanie do wyżej wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych metod i technik audiowizualnych.
 • Budowanie materiałów i zakresów merytorycznych w oparciu o bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz dostosowanych do dzisiejszych wymagań rynku.
 • § 5

  Szkolenia są prowadzone w formie warsztatów dla nauczycieli, dyrektorów szkól i przedszkoli, uczniów oraz pracowników firm. Główne zakresy:

  1. Umiejętności i kompetencje społeczne nauczyciela
  2. Prawo w kontekście pracy nauczyciela.
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi, również kontekście pracy nauczyciela.
  4. Nowoczesne nurty w edukacji: Neurodydaktyka, Psychologia Pozytywna, Pozytywna Dyscyplina, Dialog Motywujący, Points Of You, Porozumienie bez Przemocy.
  5. Negocjacje i arbitraż.
  6. Przywództwo
  7. Umiejętności osobiste
  8. Współpraca z rodzicem.
  9. Zarządzanie zespołem w klasie.
  10. Umiejętności interpersonalne
  11. Inteligencja emocjonalna i ochrona przed stresem.
  12. Przywództwo i kompetencje nauczyciela

  Kierownictwo Firmy

  § 7

 • Placówką kieruje Właściciel Firmy.
 • Do zadań Właściciela Firmy należy w szczególności:
  • organizowanie pracy Firmy i pod względem merytorycznym i dydaktycznym;
  • określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;
  • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń;
  • zatwierdzanie programów szkoleń;
  • nadzór nad procesem rekrutacji uczestników;
  • angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;
  • wyposażenie dydaktyczne Firmy;
  • dbałość o pozytywny wizerunek Firmy, jako organizatora wysokiej jakości szkoleń
 • Finanse Firmy

  § 8

  Prowadzenie rozliczeń finansowych Firmy należy do obowiązków Właściciela Firmy lub powołanych przez niego osób - Głównego Księgowego Firmy.

  Prawa i obowiązki pracowników

  § 9

 • Prawa i obowiązki pracowników Firmy określają zawierane odrębnie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, Regulamin Firmy oraz przyjmowany przez poszczególnych pracowników zakres obowiązków.
 • Pracownicy mają obowiązek poddawania się okresowym ocenom przez uczestników szkoleń i przez Właściciela Firmy. Negatywne wyniki w/w ocen mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę.
 • Prawa i obowiązki uczestników szkoleń

  § 10

  1. Uczestnicy są zobowiązani i mają prawo do poszanowania godności osobistej, bez względu na osiągane wyniki w szkoleniu.
  2. Uczestnicy mają prawo i są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na zajęciach.
  3. Uczestnicy mają prawo do wymagania jak najwyższego poziomu usług i sposobu przekazywania wiedzy.
  4. Uczestnicy maja prawo do uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia, warsztatu lub treningu oraz uzyskania materiałów szkoleniowych wysyłanych drogą elektroniczną na adres e-mialowy placówki zamawiającej szkolenie.
  5. Uczestnicy maja prawo do zgłaszania swoich skarg, uwag i wniosków do biura Firmy.

  Postępowanie reklamacyjne

  § 11

 • Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do przebiegu i realizacji szkolenia.
 • Reklamację należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Placówki lub przesłać pocztą na adres siedziby w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Reklamacja złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
 • Właściciel firmy rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby i poinformuje Uczestnika o jej wyniku w formie pisemnej.
 • Źródła finansowania Firmy

  § 12

 • Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez Właściciela firmy Pracownia Inżynierii Personalnej z innymi podmiotami oraz zamówień składanych przez Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.
 • Wpłaty od Uczestników szkoleń.
 • Inne środki pozyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zmiany w statucie

  § 13

  Do zmian niniejszego statutu uprawniony jest właściciel Firmę.

  Przepisy przejściowe i końcowe

  § 14

 • Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez organ założycielski i prowadzący Firmę.
 • Statut zatwierdzono i przyjęto w dniu 19 stycznia 2019.